Mediación escolar

Aspectos iniciais

Para impartir esta unidade de convivencia é necesario ter unha serie de coñecementos técnicos acerca de en que consiste a mediación entre iguais no contexto educativo.
Coñecementos técnicos:
A bibliografía que propoñemos é a seguinte: Boqué Torremorell, M.C. (2007). Guía de mediación escolar. Programa comprensivo de actividades de 6 a 16 años. Barcelona: Octaedro.
Competencia a nivel persoal (emocional) e social:
O máis difícil para os adultos (e adolescentes) é poñer en práctica dous dos grandes principios da mediación: a neutralidade (non se pode tomar partido por ningunha das partes) e o non aconsellar (son as partes as que teñen que acordar cal é a mellor solución ao seu conflito).

Introdución

O programa que en A trote presentamos ten por base a Guía de Mediación escolar, de Mª Carmen Boqué Torremorell (citado anteriormente).

Adolescencia e conflitividade forman un tándem inevitable. A mediación entre iguais é unha forma de aprender resolver conflitos mediante estratexias cooperativas e colaborativas, favorecedoras dun clima de convivencia positivo. A formación debe estar precedida da elección do que será o alumnado mediador do noso centro, algo que debera ser observado polo profesorado titor, sendo o mellor momento para a escolla ó finalizar a unidade de titoría “Resolución pacífica de conflitos”. Este criterio debe acompañarse da voluntariedade do alumnado para participar, da autorización da familia e da escolla tamén por parte dos seus iguais. Salientar no primeiro dos criterios (observación polo profesorado titor) que competecia para resolución de conflitos e rendemento académico non sempre son dúas variables que acontezan xuntas. O grupo que debemos formar debera ser heteroxéneo, representativo de todo o alumnado. Esta variable, xunto co respecto polos tempos e fases nas que debe desenvolverse o proceso da mediación son as que en maior medida garanten o éxito á hora de implementar este servizo no centro.

De ser posible, dotar tanto ó equipo de mediación como á rede de alumnado solidario dun lugar no centro no que desenvolver as ´súas actividades, favorece o achegamento e as dinámicas necesarias para levar a cabo o seu labor.

A mediación, unha vez implementada no centro, promove un clima diferente para a convivencia. Cada mediación supón unha oportunidade de aprendizaxe para os alumnos/as que acoden como partes nun conflito, aprenden afrontalos de forma pacífica. Isto fai que, en conflitos similares, tanto no ámbito escolar como familiar, de lecer… dispoñan duns coñecementos que aplicarán cada vez con menos axuda e de forma máis natural.

É importante saber que “entre iguais” leva implícita outra connotación, ademais de tratarse dun proceso levado a cabo polo propio alumnado. É unha técnica que non debe ser utilizada en situacións de vítima-agresor, cos roles dun e outra moi marcados. Nestas situacións é o Protocolo de acoso escolar, dentro das Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia (NOFC) e do Plan de Convivencia do centro o procedemento ao que debemos acudir.

Obxectivos

 • Formar a un grupo elexido de alumnos e alumnas na técnica de mediación entre iguais.
 • Fomentar un clima socioafectivo enriquecedor entre as persoas que acoden á mediación.
 • Desenvolver no alumnado actitudes asertivas no tratamento dos conflitos.
 • Desenvolver a capacidade de diálogo e a mellora das habilidades comunicativas, sobre todo as relacionadas con escoita activa.
 • Mellorar as relacións interpersoais.
 • Axudar á resolución pacífica de conflitos con menos custos e nun clima de aprendizaxe.
 • Reducir o número de sancións e de expulsións no centro educativo.

Contidos

Na primeira sesión traballaremos a cohesión do equipo de mediación, lembraremos os contidos das unidades do Plan de Acción titorial nos que se basea a mediación e conceptualizaremos o proceso de mediación, os seus principios, os seus fins e a súa distinción con outros procesos para a resolución de conflitos.

Na segunda sesión traballaremos as partes que existen dentro dun conflito (persoa, problema e situación) e presentaremos e practicaremos as diferentes técnicas de escoita activa.

Na terceira sesión presentaremos e practicaremos a primeira parte do proceso de mediación: a premediación.

Na cuarta sesión lembraremos os principios da mediación e presentaremos e practicaremos as fases da segunda parte do proceso, a mediación propiamente dita.

A quinta e sexta sesións serán para practicar, mediante role playing diferentes casos de mediación. Todos o alumnado que forman parte do equipo de mediación debera pasar por escenificar e vivir o rol de mediador/a e o rol de parte en conflito.

Metodoloxía

Para levar a cabo esta formación, requírese a aprendizaxe e a práctica do proceso de mediación. Para iso utilizaremos metodoloxías que promovan a aprendizaxe significativa, única forma de que o alumnado mediador sexa quen de resolver casos distintos aos expostos.

Eles/as vivirán o proceso de mediación, mediante os diferentes role playing que iremos presentando para practicar cada unha das técnicas de escoita activa e cada unha das fases das que consta o proceso de mediación.

Ademais, interésanos promover a cohesión grupal e a axuda entre iguais. Para iso incorporaremos ás sesións dinámicas de cohesión e de resolución de conflitos de forma cooperativa.

Darémoslles materiais cos que nun principio poidan apoiar as diferentes fases da mediación. Os comezos adoitan ser bastante mecánicos, con excesiva formalidade, mesmo poden parecernos algo “finxidos”, pero debemos entendelo como parte do proceso de aprendizaxe, pouco a pouco iran sentindo maior seguridade durante o proceso e acabarán facéndoo dunha forma natural e adaptada á súa propia personalidade.

Temporalización

O mellor momento para comezar esta formación é cando finaliza a unidade de competencia social para a resolución de conflitos nas titorías. A última das sesións desa unidade xa vos propoñía unha votación entre o alumnado para escoller a aqueles compañeiros/as aos que vían con máis competencias para seren mediadores, unha presentación de candidaturas e un proceso para a súa elección. As opinións do alumnado, xunto coa do titor/a, serían valoradas pola Comisión de Convivencia do centro e polo orientador/a para escoller as persoas que en maior medida sexan representativas de todo o alumnado. O grupo final para a formación, non debera exceder de 12-14 alumnos/as, para dispoñer do tempo que cada mediador/a precisa para a práctica.

A formación adoita levarse a cabo polo orientador/a de o centro, xunto coa persoa encargada de dinamizar a convivencia no centro ou un profesor/a que forme parte da Comisión de Convivencia. No caso de xa existir unha cultura de mediación no centro, as persoas mediadoras máis experimentadas poderían participar tamén na formación.

As sesións que propoñemos para a formación son 6, de dúas horas de duración cada unha, en horario extraescolar e con periodicidade semanal. Para formar parte do Equipo de Mediación do centro é necesario contar co consentimento das familias, para as que poderemos realizar unha sesión de presentación do programa, para que o valoren e apoien desde as súas casas e entendan que é imprescindible a confidencialidade nas intervencións que vaian realizar os seus fillos/as.

Indicadores para a avaliación

 • Número de casos para os que se solicita mediación
 • Número de mediacións que son solicitadas desde o equipo directivo do centro
 • Número de mediacións que son solicitadas polo alumnado
 • Número de mediacións que son solicitadas polas familias
 • Número de mediacións que son solicitadas polo propio alumnado
 • Número de casos que foron resoltos mediante mediación
 • Análise das enquisas de convivencia do centro

Formación do alumnado mediador

Sesión 1. Cohesión e conceptualización

Como en todas as unidades, propoñemos que a mellor forma de empezar é descargando e imprimindo a plantilla para o deseño de sesións. Nela poderedes ir anotando aqueles contidos que mellor se adapten ao voso grupo de alumnos/as e ás súas potencialidades e necesidades.

Para estas unidades de convivencia é moi recomendable a disposición da aula en forma de “U”.

Dámoslles a benvida a todos/as e presentámonos. Estas unidades de titoría adoitan ser implementadas polo orientador/a do centro e a persoa encargada de, neste caso o equipo de mediación , dentro da Comisión de Convivencia. Esta última persoa será o nexo de unión entre o equipo de mediación do centro, o departamento de orientación, o equipo directivo e a propia Comisión de convivencia do centro. Explicar ó alumnado o papel de cada un no equipo, se dispoñerán ou non dun espazo propio no que poder reunirse, a existencia dun equipo de mediación en funcionamento (neste caso sería recomendable que participasen tamén na formación, por quendas ou en representatividade, para favorecer a cohesión e a aprendizaxe entre iguais)…. Débese dar información acerca de todos os datos de funcionamento do servizo específicos do centro (10 min).

Dinámica de presentación: Debemos ter en conta que estas unidades de convivencia diferéncianse das de titoría en que o grupo pode non coñecerse. É importante cohesionalo e para iso é imprescindible realizar unha dinámica de presentación como a do “Bingo” (en accesos), que lles faga interactuar entre eles/as e atopar puntos en común e así acadar un ambiente máis distendido (15 min).

Activación de coñecementos previos: Unha vez se presentan, pedimos que lembren aqueles aspectos tratados nas titorías e que pensan poden servir de base para a mediación (saber recoñecer e xestionar as propias emocións e as dos demais, respectar as normas de convivencia, os estilos de comportamento, como dar críticas e opinións agradables, a asertividade, os erros na comunicación, as formas de afrontar os conflitos…). Unha vez identificaron os distintos temas que serán de utilidade, por parellas, tentan lembrar de que forma o traballaron en titorías, expoñendo os seus coñecementos sobre o tema, coa axuda dos demais. É importante que empecen a perder o medo escénico e que se afagan a falar en público con normalidade. Debemos darlles todas as oportunidades posibles para que practiquen (30 min).

Dinámica de cohesión grupal: Podemos levar a cabo unha dinámica de cohesión grupal, para volver ter un ambiente distendido e favorecer a cohesión do grupo. En accesos tedes as que propoñemos desde A trote, pero son moitas máis as que se poden atopar na internet, só con poñer “dinámicas de cohesión (15 min).

Presentación do servizo de Mediación entre iguais: Comezamos coa presentación desta unidade de mediación escolar entre iguais (tedes en descargas a presentación). Nesta sesión explicaremos en que vai consistir esta formación (esta primeira sesión está pensada para formar grupo e conceptualizar a mediación; a segunda para falar dos conflitos e das técnicas de escoita activa que debemos aprender; a terceira sesión será para falar da premediación, unha fase na que se reciben a ambas as partes en conflito de forma separada; a cuarta sesión será para explicar as fases da mediación propiamente dita e as sesións quinta e sexta serán para practicar con casos ficticios (5 min-diapo2).

Mediación. Concepto e principios: Seguimos coa diapo3 da presentación, na que presentamos a definición de mediación, así como os principios nos que se basea. Formamos 5 grupos de traballo (tedes en accesos dinámicas para formar equipos), para que fagan un traballo de reflexión en equipo sobre os principios da mediación (grupo imparcialidade, grupo voluntariedade, grupo confidencialidade, grupo as partes chegan á solución e un último grupo que reflexione acerca doutros mecanismos que existen na nosa sociedade para resolver conflitos) (10 min-diapo3).

Exposición en gran grupo: Cada un dos grupos expón as conclusións ás que chegou e o último tenta resaltar as diferenzas entre a mediación e outros modos de resolver conflitos, baseándose nos principios expostos polos seus compañeiros/as. Todo iso coa axuda e o apoio das persoas encargadas da formación en mediación (10 min).

Colleita e resolución de dúbidas: Preguntamos se queda algunha dúbida acerca do que vimos nesta primeira sesión, que foi o que máis lles gustou e que lles parece ter o protagonismo para atopar as respostas. Agradecemos o seu esforzo e a súa voluntariedade para acudir á formación (5 min).

Accesos:

Crear unha disposición en forma de “U” na clase
Dinámicas de presentación
Dinámicas de cohesión
Dinámicas para a formación de equipos de traballo

Descargas:

Plantilla para o deseño de sesións
Presentación da unidade de mediación

Sesión 2. O conflito e as técnicas de escoita activa

Crear a disposición en “U” (5 min).

Repaso da sesión anterior: Preguntamos que lembran da sesión de presentación. Podemos utilizar as diapositivas para lembrar a sesión que hoxe nos toca e o concepto de mediación e os seus principios (5 min).

Dinámica para conceptualizar o conflito: Se en titorías non realizaron algunha das dinámicas de competencia social relacionadas co conflito, sobre todo a das “pezas nun conflito”, pode ser apropiado facelo agora. Se algunhas persoas xa a fixeron e outras non, podería facerse de novo. No caso de que todas a fixeran, debemos recordar que pasou nesa dinámica antes de empezar tratar o tema (10-15 min).

Seguimos coa presentación: Poñemos as diapositivas 4 e 5, para conceptualizar o conflito e ver as partes das que consta e entregamos aos mediadores/as a ficha das Partes nun conflito. Falamos de cada unha delas, podemos poñer algún exemplo (5 min).

Tipos de afrontamento ante os conflitos: Lembramos, mediante a diapositiva 6 as formas de afrontar os conflitos, facendo fincapé nas formas cooperativas (colaboración e compromiso). Entregamos a ficha de afrontamiento ante un conflito (10 min).

Dinámica de cohesión grupal: Facemos un descanso, mediante unha das dinámicas de cohesión grupal (10-15 min).

Técnicas de escoita activa: Empezamos traballar as técnicas de escoita activa (diapositivas 7-12).

 • Diapo 8: Amosar interese. Para entender a importancia desta técnica, podemos pedir a un dos futuros mediadores/as que nos conten algo, mentres miramos para atrás, colocamos uns papeis, dicímonos algo… Despois pedimos que nolo volva contar, sentámonos de forma que a nosa altura de vista sexa a mesma, unha das persoas formadoras vai anotando o que di, a outra asente, pídelle que clarifique algún aspecto… Pedímoslle que o volva facer, mantémonos nos mesmos roles, pero apáticos, sen gañas, coma se non nos apetecese nada facer o que estamos a facer. Preguntámoslles que lles parece a diferenza entre as distintas actitudes, cal cren que é a que representa “Amosar interese” (10 min).
 • Diapo 9: Clarificar. Para presentar de forma que experimenten a diferenza que supón o poder das preguntas abertas, podemos pedir a unha das persoas participantes, que escriba o nome dun animal, por exemplo, nun papel, de forma que os demais non o vexamos. A continuación temos que adiviñar cal é o nome dese animal, para o que só podemos facer preguntas de “Si” ou “Non”. Contamos o tempo que tardamos en adiviñar o nome do animal e o número de preguntas que tivemos que utilizar. Pedímoslle que volva escribir o nome doutro animal nun papel, pero agora poderemos facer calquera tipo de pregunta (con preguntar: que animal é? é suficiente). Comparamos tempos e explicamos así o poder que teñen as preguntas, cando son abertas, para descifrar un enigma calquera (10 min).
 • Diapos 10 e 11: Parafraseo e reflexo. Explicamos en que consisten e dámoslles a ficha para practicar ámbalas dúas técnicas (en descargas). Para levar a cabo a práctica, emparéllanse e ofrecemos a cada parella un dos casos, que deben ler, para poñerse en situación e contarllo á súa parella como se lle estivese pasar. Se están enfadados, deben amosar enfado, se están contentos, alegría… Por quendas, un cóntao, o outro o parafrasea e reflicte, ata que todos/as practicaran. (15 min). Mantemos as parellas.
 • Diapo 12: Resumo. Explícase e, durante uns minutos, falan na parella, para contar o mellor día da súa vida. A outra persoa escoita atentamente, despois terá que resumir. Por quendas, cada membro vai contando o resumo do mellor día da súa parella (15 min).

Entregamos a ficha “Técnicas para a escoita activa”.

A importancia da neutralidade: É o momento de entender por que é importante dominar estas técnicas para axudar resolver un conflito mantendo unha posición neutral. Para iso entregamos a ficha de Neutralidade e comentámola (5 min).

 • Practicamos a neutralidade, damos a cada un un dos casos, para que escriban que dirían nesa situación, pódense apoiar nas fichas que lles acabamos de dar (5 min).
 • De forma individual len en voz alta as súas respostas e comentámolas (10 min).

Lembrámoslles que o próximo día comezamos coa premediación e que as técnicas de escoita activa practicaranas durante toda a formación. Nun principio resulta difícil, pero despois, cando se poñen en práctica, comezan xa saír dunha forma natural, non deben preocuparse, si ir ensaiando no seu día a día..

Accesos:

Descargas:

Sesión 3. A premediación

Colocación do mobiliario na aula (5 min).

Repaso da sesión anterior. ¿Que lembran?, Podemos usar a presentación para repasar o visto ata agora (10 min).

Contextualización da premediación (10 min): A premediación é moi importante para a resolución dun conflito. Nalgúns centros acaban obviándoa, polas présas, pero iso dificulta enormemente a mediación, xa que xorden puntos de vista, datos, cos que non contabamos e que poden exceder as habilidades das persoas que median e con iso a súa motivación para continuar no equipo de mediación do centro.

A premediación consiste en escoitar a cada unha das partes por separado. Con ela acadamos “durmir” o enfado. Se con todas as emocións a flor de pel as persoas en conflito entran nunha sala para falar, o máis normal é que salten faíscas, que se enfronten, que se forme un estilo de afrontamento competitivo ante o conflito.

A premediación, ademais de proporcionarnos a información que necesitamos para lograr mediar de forma exitosa, permite ás persoas liberarse dunha carga emocional excesiva, xa que conseguen falar do seu conflito nun clima neutro, no que se lles escoita, pero non se lles aconsella nin se lles achega solucións, ademais pónselles cita para resolver o problema, co que saen con maior serenidade, mellorándose así o clima de convivencia e facilitando unha mediación máis fácil, na que consigamos promover a empatía entre ámbalas partes en conflito.

É moi, moi importante deixar claro ás persoas que están na formación de mediación que, tanto na premediación como na mediación, dar consellos está totalmente prohibido, así como propoñer solucións. É responsabilidade das partes en conflito chegar a un acordo, as persoas mediadoras o único que deben facer é poñer en práctica as súas técnicas de escoita activa, para que eles/as consigan chegar á solución do problema que lles levou á mediación.

As fases polas que se ha de pasar nunha premediación: Entrégaselles a ficha: Guión da premediación e ponse a diapo 13, na que podemos ir vendo de que forma se pasa por cada unha das fases. Preguntamos que ven de lóxico ou de ilóxico no proceso, que lles parece que non poidan aconsellar, se se decatan do difícil que será ver claro o equivocada está a persoa ou a pouca razón que ten nos seus argumentos e, á vez, permanecer neutral, sen aconsellar, sen posicionarse… ou ao contrario, ver que unha das partes ten moitísima razón e non poder prestarlle máis apoio que á outra persoa… que tenten reflexionar, contar situacións que viviron de conflito entre outras persoas (sen dar nomes, nin datos identificativos, respectando a confidencialidade), que fixeron e que diferenzas hai entre un amigo/a que aconsella e un mediador/a. Gústavos que vos dean consellos? Que vos digan como dar solución a un problema? Non houbo veces que pensastes: “claro, desde fóra é moi fácil”? (20 min).

Descansamos un pouco cunha dinámica de cohesión, ou de competencia social (15 min).

Formamos as parellas para a premediación. Se o grupo está cohesionado, podemos deixar que escollan parella. No caso improbable de que non sexa así, debemos esforzarnos por facer ver as competencias que cada persoa ten e o que achegan ao grupo, aínda que a reflexión e o traballo ocupe gran parte da sesión (5 min).

Damos a cada un dos futuros mediadores/as, unha das partes dun dos casos e explicamos a dinámica que imos seguir (5 min)

 • Dá igual o sexo, o reparto de roles pode facerse ao azar, deben aprender poñerse na pel de calquera persoa.
 • Ademais de practicar como persoas mediadoras, tamén van practicar como partes nun conflito e o texto que lles toque nesta sesión será o papel que teñan nesta e nas vindeiras.
 • Deben aprendelo ben e tentar comprender e defender o punto de vista desa persoa que lles tocou, comportarse tal como pensan que se comportaría cando lle toque representalo nunha premediación ou nunha mediación.
 • Deben respectar a confidencialidade do seu personaxe, non pode comentar absolutamente nada fóra da súa representación no taller de formación. Dámosllo hoxe para que poidan preparar ben a súa personaxe para as vindeiras sesións.
 • Lembrámoslles que un dos principios sobre os que se asenta a mediación é a confidencialidade, así que esta será unha proba para ver se son capaces de respectar esta norma, que é totalmente imprescindible para pertencer ao equipo de mediación do centro.

Preparamos a primeira premediación (15 min).

 • Pídese que unha das parellas de mediadores/as exerza como tal, xunto con outra parella que fará de partes nun conflito.
 • Mentres un formador/a, prepara a aula, con dúas mesas no centro da “U” e 4 cadeiras, repasa o guión da premediación coas dúas persoas voluntarias para encargarse da premediación, entrégalles as follas para anotar na premediación e axuda a que non se lles esqueza nada.
 • A parella mediadora reparte os diferentes momentos no que intervén cada persoa.
 • A outra persoa encargada da formación preparará a “actuación” de cada unha das partes que escenificará o conflito (por quendas, é fundamental que cada parte non escoite a preparación da outra, que só saiba o que pon no seu papel).
 • Entregamos os demais mediadores/as que non interveñen na premediación unha folla para anotar. Serán os espectadores.

Primeira premediación (10 min): Entra a primeira parte en conflito, coa que se fai a primeira premediación. Cando finaliza, coméntanse os acertos que tiveron e as cousas que cren que deben mellorar. A outra parte en conflito espera fóra, mentres se fai a primeira premediación (10 min).

Segunda premediación (10 min): Entra a outra parte en conflito e faise a segunda premediación, mentres a outra espera fóra.

Reflexión sobre a premediación (10 min):

As dúas partes esperan fóra a que as persoas mediadoras, axudadas polas espectadoras, entendan mellor o conflito e sinalen aqueles puntos de unión e discrepancias, información que só parece saber unha das partes, quen parece que está máis enfadado/a…

Mentres están fóra, as partes anotan como se sentiron durante a premediación, se notaron que lles estaban prestando atención, se notaron que se poñían ao seu favor ou na súa contra… estas impresións entréganllas aos mediadores/as cando finaliza a sesión.

Peche da sesión: Con todos/as de novo na aula, preguntamos que lles pareceu a sesión, como se sentiron os mediadores/as e as partes… a próxima sesión veremos as fases da mediación (5 min).

Accesos:

Descargas:

Sesión 4. A Mediación

Colocación do mobiliario da aula (5 min).

Repaso da sesión anterior: Que lembran?, Podemos usar a presentación para repasar o visto ata agora (10 min).

Contextualización da mediación (10 min):

 • A premediación proporcionounos os datos dos que as partes en conflito están dispostas a falar, sabemos como se atopan, se hai máis persoas implicadas, se tiñan amizade antes do conflito, conseguimos tranquilizalas algo, polo menos xa contaron o que lles sucede nun ambiente neutral e relaxado, partes e persoas mediadoras xa están preparadas para a mediación.
 • Se observamos na premediación que unha das partes sente algún tipo de medo a afrontar o conflito diante da outra parte, débese comunicar ao profesor ou profesora encargada do equipo de mediación, para que opine acerca de se a mediación é a mellor forma de resolver ese conflito ou pode existir algún tipo de desigualdade vítima-agresor, nese caso a mediación non é a mellor solución das que dispón o centro.

Presentación das fases nunha mediación (20 min).

 • Entregamos a ficha: Guión da mediación e ponse a diapo 14, na que poderemos ir vendo a forma na que imos levando a cabo cada unha das fases.
 • Preguntamos que ven de lóxico ou de ilóxico no proceso, de novo facemos fincapé en resaltar que lles parece que non poidan aconsellar, se lles foi difícil aos mediadores a semana pasada non facelo e conservar a neutralidade (sen dar datos, respectando a confidencialidade).
  • Por que cren que debe empezar falar quen está máis enfadado/a?
  • Cando estamos enfadados/as cústanos máis ou menos calarnos e non interromper?
 • Repasamos cada unha das fases, resaltando o que debe suceder para pasar á seguinte fase e as estratexias que poden utilizar para promover a empatía.
 • Forma de concretar os acordos, que deben ser :
  • Claros e precisos, non un simple “non o farei máis”, neste caso poderían clarificar: “por favor, podes concretar un pouco máis? que é o que non farás máis?”.
  • Atopar o acordo: “que propós facer?”, “A ti que che parece?”.
  • Temos que tentar que o acordo ao que cheguen sexa algo máis que unha simple petición de perdón e un “non o fago máis”, nunha mediación o acordo final debe ser unha conduta que despois podamos comprobar que se fixo.
 • A mediación non acaba co acordo, senón coa comprobación de que ese acordo foi cumprido e que o conflito xa non está a danar a convivencia

Dinámica de cohesión grupal ou de competencia social (15 min).

Práctica en mediación:

 • Preparamos a primeira mediación.
  • Unha das persoas formadoras queda na aula preparando as mesas para a mediación e repasando o caso que na sesión anterior colleron como exemplo de premediación e as anotacións. Entrega os materiais para a mediación: follas para anotar, contrato de acordo e proceso de mediación e axuda á parella mediadora no reparto de tarefas durante a mediación (10 min).
  • Mentres isto ocorre dentro da aula, a outra persoa formadora, de forma individual, vai preparando fóra o papel das partes no conflito, co que sucedeu nesta semana, mentres non se fixo a mediación.
 • Practicamos a primeira mediación (30-40 min).
  • Entran as partes en conflito, a parella mediadora as recibe e comeza a mediación.
  • As formadoras interrompen cando unha das normas non se cumpre e a parella mediadora non fai nada, para modelar como deben facer.
  • Vaise parando a mediación cada vez que se cambia de fase, facendo notar o cambio e se é apropiado ou non facelo nese momento.
  • As demais parellas mediadoras van anotando nas súas follas á par que o fai a parella que exerce a mediación.
  • Se as partes en conflito non están a actuar dentro do papel que teñen lles preguntamos por que xa non amosan enfado ou por que agora parecen desinteresados nun tema específico. É importante que as partes fagan ben o seu papel, para que os ensaios en mediación funcionen. Se non é así, pode resultar apropiado que as formadoras substitúan un momento ás partes, para modelar o role-playing.

Reflexión final en gran grupo: Preguntamos as parellas como se sentiron, terán máis oportunidades para poder mediar e facer de partes en conflito, agradecémoslles a súa voluntariedade para a primeira, que é sempre a máis difícil, polas interrupcións e por ter a tantas persoas pendentes do proceso. As seguintes sesións serán só para practicar. (10 min-diapo3).

Accesos:

Crear unha disposición en forma de “U” na clase
Dinámicas para traballar a competencia social
Dinámicas de cohesión
Dinámicas para a formación de equipos de traballo

Descargas:

Plantilla para o deseño de sesións
PRESENTACIÓN DA UNIDADE DE MEDIACIÓN
Guión para a mediación
Anotacións nunha mediación
Contrato de acordo
Casos para as mediaciones
Casos: que sucedeu entre a premediación e a mediación

Sesións 5 e 6. Prácticas do proceso completo de Mediación

Repaso da sesión anterior: Repasamos os guións da premediación e da mediación (5 min).

Preparación da sesión: facemos entrega dos materiais necesarios e escollemos as dúas primeiras mediacións que se van a facer hoxe (parellas mediadoras e parellas en conflito) (5 min).

Colocación do mobiliario da aula: En extremos o máis separados posible da aula, se non é posible dispoñer de dúas aulas separadas, colócanse dúas mesas e catro cadeiras, para realizar as prácticas. En cada unha das localizacións estarán a parella mediadora, a parella en conflito, unha persoa formadora e parellas espectadoras (5 min).

Preparamos as premedicacións: Cada formadora prepara ás partes no conflito para a súa “actuación” por separado, mentres a parella mediadora e as espectadoras repasan o guión, a folla de anotacións, as quendas para falar… É importante explicar ás partes, que deben meterse no rol da persoa en conflito, que tenten interromper ás veces, sen pasarse, cando escoiten á outra parte algo que falta á verdade, como faría a persoa real nunha mediación. Tamén deben increpar un pouco á parella mediadora, se ven que a outra persoa interrompe ou fala máis e non fan nada por evitalo… (10 min).

Fase de premediación: As partes en conflito entran por quendas para contar á parella mediadora a súa versión do conflito (20 min).

Reflexión pre-mediación: Mentres as parellas en conflito queda fóra da aula, a parella mediadora comenta o sucedido coa formadora e coas parellas espectadoras e decídese como enforcar a mediación, a quen se lle dará en primeiro lugar a palabra, que aspectos deberan ser escoitados pola outra parte para que comprenda mellor o conflito, como repartirán as quendas… (10 min).

Mediación: Recíbense ás partes en conflito e comeza a mediación, sucedéndose as fases ata chegar ó acordo, que deberá seguirse unha vez remate a mediación e no tempo pactado nela (25-30 min).

Reflexión final: Parellas mediadoras e partes en conflito comentan como se sentiron, parellas espectadoras e formadoras ofrecen as súas opinións (5 min).

Dinámica de cohesión grupal (5 min).

Segunda rolda de mediacións: de igual forma que a primeira. (25-30 min).

Sexta sesión: Pode facerse unha única rolda de mediacións e preparar a entrega de diplomas e unha pequena celebración para festexar a incorporación das novas persoas mediadoras ao equipo ou a creación do equipo de mediación no centro. Terán que pensar de que forma van publicitar este servizo, como se van dar coñecer, se cren que pode ser interesante crearse unha imaxe, en forma de logo cun lema, fotografías  con bocadillos convidando á mediación… se dispoñen dun lugar no que reunirse, que días e en que momentos o farán… o profesorado encargado do equipo de mediación pode suxerir ideas e axudar na dinamización do equipo.

Accesos:

Dinámicas de cohesión

Descargas:

Plantilla para o deseño de sesións
PRESENTACIÓN DA UNIDADE DE MEDIACIÓN
Guión para a premediación
Guión para a mediación
Anotacións nunha premediación
Anotacións nunha mediación
Contrato de acordo
Casos para as mediacións
Plantilla para diplomas

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies