Programa de resolución pacífica de conflitos a trote
Unidade de titoría 4

Competencia Social para la Resolución pacífica de conflitos

 

Preparación da unidade

Coñecementos técnicos:

  • O conflito: Concepto, o conflito desde unha perspectiva sistémica e as súas partes (persoas, proceso e problema).
  • O estilo de comportamento asertivo como ferramenta para a resolución pacífica de conflitos.
  • Os 5 tipos de afrontamento aos conflitos: competición, evitación, acomodación, compromiso e colaboración.
  • A mediación escolar como ferramenta de axuda entre iguais para a resolución pacífica de conflitos.

Competencia a nivel personl (emocional) e social:

Na medida en que sexamos capaces de modelar o tipo de afrontamento baseado na colaboración ou compromiso aos conflitos que xurdirán de forma inevitable na convivencia na aula, potenciaremos enormemente o efecto desta unidade de titoría.

 

 

Introdución
Vivimos nun contexto social e o centro educativo forma, dentro dese contexto, unha microsociedade. Desde unha perspectiva sistémica, os conflitos xorden nas interaccións da persoa coa contorna. As persoas poden cambiar o ambiente da súa contorna e a contorna pode modificar o comportamento dunha persoa.
Entendendo así o contexto educativo, ter habilidades persoais para as relacións cos demais (traballado na anterior unidade de titoría) e para resolver de forma pacífica os conflitos, fará que variemos a nosa visión sobre eles, pasaremos a consideralos como parte intrínseca da convivencia e unha oportunidade para aprender e para cambiar algún aspecto. O conflito non é en si mesmo o problema, só o será se non utilizamos un tipo de afrontamento adecuado. Así pois, será a competencia que teñamos para afrontalos o que fará que os conflitos sexan un problema para a convivencia ou unha oportunidade para mellorala. É necesario formarnos e formar aos alumnos e alumnas na resolución pacífica dos conflitos para poder ofrecerlles, como educadores, respostas axustadas ás súas necesidades e lograr que melloren en canto a independencia e responsabilidade ante os seus comportamentos e decisións.
Debemos deixar de desexar unha convivencia sen conflitos. Iso é imposible de conseguir e pouco desexable, xa que só sería reflexo dun tipo de afrontamento evitador dos conflitos, propio de contextos nos que se cre que un conflito non existe se está soterrado. Debemos enfocar o noso traballo a ensinar e modelar tipos de afrontamento pacíficos ante un conflito. A alarma créase cando enganamos á comunidade educativa (e a nós mesmos), cando tapamos a existencia dun conflito. Con este tipo de afrontamento o conflito non desaparece, vai crecendo, os indicios son moitos para os demais membros da comunidade educativa, que son convencidos da non existencia dese conflito, ata que se fai tan grande que xa resulta imposible de tapar, momento no que se recibe todo o rexeitamento da comunidade educativa. Para resolver un conflito, o primeiro paso, é aceptar a súa existencia, poñelo sobre a mesa de traballo e ver de que formas podemos darlle solución. Un bo centro educativo non é aquel que nega a existencia de conflitos, senón o que di con cifras cantos conflitos tivo, cantos foron afrontados con éxito, cantos se repetiron e cantos cronificado. Un bo centro educativo é aquel que ve en todo conflito unha oportunidade para educar ao alumnado.
Esta unidade de titoría é previa a Unidade de Convivencia “Mediación escolar”. Tras a impartición desta unidade de titoría, poderemos seleccionar mediadores/as para ser incorporados ou para crear o servizo de Mediación escolar do noso centro. Lograr no centro unha cultura de mediación, é un dos factores protectores máis importantes para casos de acoso escolar, xunto co establecemento dunha Rede de alumn@s solidari@s. Todo isto enmárcase dentro de políticas proactivas para a convivencia pacífica. As políticas reactivas son tamén moi necesarias, pero por si soas non supoñen oportunidades para a aprendizaxe e para o desenvolvemento óptimo da personalidade do noso alumnado, deben asentar sobre a base de actuacións a nivel educativo e proactivo.
Obxectivos
Dotar ao alumnado das habilidades que lle permitan mellorar as súas relacións interpersoais e afrontar de forma adecuada situacións cotiás da vida.

Poñer en práctica o estilo asertivo para a resolución de conflitos.

Potenciar a responsabilidade, a xestión emocional e a toma de decisións.

Fomentar valores como a tolerancia e o respecto.

Contidos
 

O conflito (definición e partes dun conflito).

Os tipos de afrontamento aos conflitos (evitación, acomodación, competición, compromiso e colaboración).

Práctica do estilo de comportamento asertivo para a resolución de conflitos.

Metodoloxía
A metodoloxía, como nos demais talleres de titoría que propoñemos, é de índole participativa. Os alumnos/as serán os principais protagonistas da súa aprendizaxe. Utilizaremos dinámicas por equipos, de gran grupo, por parellas, de lapis e papel, role-playing
Temporalización
Esta unidade ten unha duración de 3 sesións, de 50 minutos e cunha frecuencia semanal.
Indicadores para a avaliación da unidade
Para este taller e para todos, resulta imprescindible a avaliación, tanto a nivel do proceso como dos resultados.

Para a avaliación do proceso, nos modelos que tedes dispoñibles para deseñar as vosas sesións, contades cun breve cuestionario final, que poderedes utilizar para avaliar o proceso. Se dispoñedes de tempo, podedes escribir anotacións sobre o desenvolvemento de cada unha das sesións.

Para avaliar o resultado desta unidade, podedes ter en conta:

  • Os resultados dos cuestionarios que cobre o alumnado na última sesión.
  • Recollida de información ao resto do profesorado.
  • Datos ofrecidos pola Xefatura de Estudos achega do número de faltas de orde rexistradas e número de expedientes disciplinarios abertos.
  • Datos recollidos polo Servizo de Mediación do centro e a RAS sobre o número e tipo de casos resoltos e número de casos que derivaron ao Departamento de Orientación, Comisión de Convivencia e/ou Xefatura de estudos.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies