Conceptos relacionados coa igualdade.

Como en todas as unidades de titoría, propoñemos que a mellor forma de empezar é descargando e imprimindo o persoal de deseño de sesións. Nela, poderedes ir anotando aqueles contidos que mellor se adapten ao voso grupo de alumnos/as e ás súas potencialidades e necesidades.

 • Colocamos a aula en forma de “U” (5 min).
 • Presentamos a nova unidade de titoría, sen dar moita máis información que o tema xeral que imos tratar, xa que o que realmente nos interesa nesta primeira sesión é avaliar os coñecementos previos e a actitude do alumnado ante temas de igualdade (5 min).
 • Escollemos unha das dinámicas para a formación de equipos de traballo (5 min).
 • Por equipos, comezamos a avaliación dos coñecementos previos sobre este tema, mediante a dinámica “O Quebracabezas da igualdade” (No apartado de accesos desta sesión, en dinámicas para a igualdade) (20 min).
 • Explicamos aqueles conceptos e exemplos asociados que máis lles custou distinguir, salientando as diferenzas. A igualdade non consiste na idea de que todos sexamos iguais, senón en que todos temos exactamente os mesmos dereitos a que se respecten as nosas diferenzas. A diversidade é un aspecto moi a valorar, a uniformidade é aburrida. Os roles de xénero diferéncianse dos estereotipos en que os primeiros teñen que ver coa posición, o traballo, as tarefas… que cada sociedade espera de cada persoa polo feito de ser home ou de ser muller. Os estereotipos, son aquelas características a nivel de personalidade que cada cultura supón que son máis de homes ou de mulleres. O machismo e o hembrismo son ideoloxías baseadas na supremacía dun dos sexos. O feminismo é unha ideoloxía que defende a igualdade, a necesidade de que homes e mulleres teñan exactamente os mesmos dereitos, oportunidades, liberdades e obrigacións. (5 min).
 • Podemos poñerlles un vídeo moi curto (dura uns 5 min), que de forma científica ofrécenos a oportunidade de reflexionar acerca de nosas filias e as nosas fobias. ¿Que vos pareceu? ¿Creedes que as etiquetas, por calquera motivo, facilítannos a vida? (5 min).
 • Deixamos a aula como estaba.

Accesos:

Descargas:

Ligazón a vídeos

Diferenzas entre homes e mulleres por razón de sexo e asociadas por xénero

Crear a disposición en “U” (5 min).

 • Repaso da sesión anterior: Preguntámoslles que lembran da sesión anterior (conceptos relacionados coa igualdade e vídeo). (5 min)
 • Propoñemos para empezar o tema de hoxe unha dinámica en gran grupo. Para iso debuxaremos na lousa dúas siluetas, unha representando a un home e outra representando a unha muller. Pedímoslles que nos vaian dicindo adxectivos, que iremos colocando dentro dunha ou outra silueta, dependendo se consideran que son máis característicos de homes ou de mulleres. Aqueles que consideren que son característicos de ambos os sexos, escribirémolos no espazo que queda fóra das siluetas (10 min).
 • Agora, de forma individual, poden facer a primeira parte da ficha proposta no caderno de titorías, para o mes de abril (tamén dispoñible en descargas desta sesión) (5 min).
 • Proporcionámoslle a clave para distinguir se a diferenza existe ou se é cuestión dun estereotipo cultural: Debemos preguntarnos se esa diferenza existe en calquera cultura e momento da historia. En caso de non ser así, estamos ante un estereotipo.
 • Observamos a lousa e reflexionamos sobre cada un dos adxectivos que consideramos exclusivos de homes ou de mulleres. ¿Coñecen a algunha persoa do outro sexo que tamén ten esa característica en gran medida? ¿Poden poñer algún exemplo? ¿Cantas mulleres en clase senten que unha das características que se colocaron dentro da silueta de home tamén as definen a elas? ¿Cantos homes en clase senten que teñen unha das características que se atribúen ao sexo feminino? ¿Homes e mulleres somos distintos ou todos e cada un de nós é diferente? (10 min).
 • Podemos poñer o vídeo que promociona a película de Disney “Mulan”, no que se ve que os compañeiros de Mulan e a propia Mulan teñen que superar as dificultades, teñen que aprender para ser bos soldados. Na reflexión sobre o vídeo podemos preguntarlles se en todas as películas de Disney as mulleres tiveron ese protagonismo e cal é o papel que adoitaban desempeñar. Poden traballar por equipos buscando personaxes femininos e o seu papel nas diferentes películas ou facerse en gran grupo. ¿Creedes que se está tentando cambiar o concepto de princesa polo de heroína? ¿Pensades que tanto os homes como as mulleres somos heroes cotiáns? (15 min)
 • Volvemos deixar a aula como estaba antes da sesión de titoría (5 min).

Accesos:

Descargas:

Ligazóns a vídeos:

Roles de xénero.

Colocación do mobiliario da aula, con mesas agrupadas para o traballo en equipo (5 min).

 • Repaso da sesión anterior. ¿Que lembran?, ¿Que conclusións sacaron acerca das diferenzas que se supoñen por razón de sexo? ¿Están de acordo de que vivimos nun mundo cheo de estereotipos de xénero? (5 min)
 • Para comezar o tema dos roles de xénero, podemos pedirlles que cubran de forma individual a segunda parte da ficha incluída no mes de abril do Caderno de Titoría, ou lanzar a pregunta, a modo de choiva de ideas: “¿Podedes dicirme nomes de profesións?”. Anótanse na lousa conforme van dicindo, co xénero que lles poñen (5 min). Déixanse escritas na lousa. En pouco tempo traballaremos sobre elas.
 • É o momento de preguntarlles a cada un en que lles gustaría traballar. Unha vez que todos e todas o dixeron, pedimos que se poñan en pé quen, imaxinando que nacesen con outro sexo, seguirían querendo traballar na mesma profesión. Pedímoslles, a quen se puxo de pé, que digan: “Son (nome) e quero ser (profesión), se fose (mozo/moza) querería seguir sendo o mesmo”. ¿Alguén máis querería seguir sendo o mesmo? Se é así, pedímoslles que se levanten e dígano tamén en voz alta (10 min).
 • Pedimos un voluntario/a, que debe ir á lousa e rodear todos os nomes de profesións que se escribiron en feminino. Reflexionamos en gran grupo sobre o tema. ¿Escribimos algunha profesión en feminino? ¿Cales? ¿Creedes que un home pode ser tan bo como unha muller exercendo esa profesión? ¿Coñecedes a algún? ¿E as profesións que se escribiron en masculino? ¿Creedes que se debe a que o masculino engloba a ambos os sexos? ¿Por que entón outras se escribiron en feminino? ¿Creedes que existen ou non na nosa sociedade roles de xénero? ¿Cales son, en liñas xerais? Estes roles, ¿Creedes que benefician a alguén? ¿Aos homes tamén se vos dificulta o acceso a profesións de marcado carácter feminino? ¿Como cren os homes que senten as mulleres cando se lles dificulta o seu camiño? ¿E as mulleres? ¿Como creedes que senten os homes cando é a eles a quen se lles dificulta? (10 min).
 • Propoñemos o vídeo realizado polo CEIP “A Pedra” en Bueu, no que se traballan os roles de xénero dunha forma moi positiva e construtiva. Tedes o acceso nesta mesma sesión. ¿A desigualdade vai en aumento conforme cumprimos anos? (10 min).
 • Colócase de novo a mobiliario da aula (5 minutos).

Accesos:

Descargas:

ligazón ao vídeo

Estereotipos de xénero nos medios de comunicación, deportes e ocio.

Colocación do mobiliario da aula en forma de “U” (5 min).

 • Repaso da sesión anterior: Pregúntaselles que lembran do traballo realizado na sesión anterior, traballamos os roles de xénero e as dificultades asociadas ao desexo de desempeñar un rol que a sociedade non ten estipulado como congruente co xénero (5 min).
 • Presentación dos estereotipos de xénero nos medios de comunicación: En accesos desta sesión, tedes dispoñible o acceso ás dinámicas para traballar a igualdade, onde atoparedes diferentes links a imaxes, vídeos, cancións… que vos servirán para traballar dunha forma adaptada ao voso grupo de alumnos os estereotipos de xénero nos medios de comunicación. Para cada imaxe, vídeo ou canción que escollades, propoñede un debate acerca de se existe ou non un estereotipo de xénero, de que estereotipo trátase e de que forma podería corrixirse para promover a igualdade entre sexos (30 min).
 • Podemos poñer un vídeo no que se pode ver como homes deportistas, que acaban de ter éxito nalgunha competición, han de responder a preguntas que si se lles fixeron a mulleres (é verídico) deportistas ao gañar algún campionato. Pedímoslles que reflexionen sobre este tema e que poñan exemplos de homes que tamén teñen que soportar certos comentarios por exercer roles tipicamente femininos (10 min).
 • Colócase de novo o mobiliario da aula (5 min).

Accesos:

Descargas:

Ligazón ao vídeo

A linguaxe sexista e a súa importancia no mantemento dos estereotipos e roles de xénero.

Colocación do mobiliario para o traballo en equipos (5 min).

 • Repaso da sesión anterior: Traballamos con diferentes imaxes, vídeos e cancións o mantemento dos roles e os estereotipos de xénero nos medios de comunicación (5 min).
 • Presentación da sesión: Hoxe trataremos o tema da linguaxe sexista. Son dous as vertentes, unha delas suscita unha gran polémica, mentres que a outra recolle un maior apoio na sociedade. Falamos, por unha banda, do uso de masculino e feminino (dicir alumnos/as, profesores/as…) e, por outra banda, da connotación negativa que teñen algunhas palabras no seu feminino na RAE (raposo/raposa, calquera…). Para traballar o tema da linguaxe sexista en clase, poderiamos comezar preguntando se a linguaxe afecta ou non aos nosos pensamentos, crenzas, actitudes… e a forma en que o fai. (5-10 min).
 • O desdobramento na linguaxe, é un tema moi polémico sobre o que a RAE deu a súa opinión dicindo que é contrario ao principio de economía da linguaxe e sobre o que os seus académicos/as fixeron un gran debate baseado en se é un tema lingüístico ou político. Nas dinámicas para traballar a igualdade, propoñémosvos unha serie de postulados para entregar aos vosos alumnos/as para formar un debate acerca de se é necesario ou non a incorporación do feminino na linguaxe, por unha banda e a necesidade de que na RAE suprímase a connotación negativa asociada á acepción feminina dalgunhas palabras. Lembrámoslles, que para iso, deben poñer en práctica o que saben achega do comportamento asertivo (30 min).
 • Para que os alumnos/as entendan por que é necesario que a linguaxe cambie na súa connotación despectiva cara á muller, necesitamos ofrecerlles exemplos do que supón o uso sexista da linguaxe. No acceso ás dinámicas para a igualdade tedes dous vídeos que poden resultar de interese para traballar a connotación negativa que o feminino ten na linguaxe que usamos todos os días. (10 min). (10 min).
 • Nesta sesión poida que non dea tempo para pasar o cuestionario para a avaliación desta unidade. Poderiamos ampliar a unidade nunha sesión máis para unha última reflexión acerca dos estereotipos e os roles de xénero e en que alicerces asíntanse (medios de comunicación, linguaxe, xogos, cancións, películas, series, debuxos animados…) e finalizar a reflexión entregando o cuestionario para que avalíen a unidade.
 • Colócase de novo a aula (5 min).

Accesos:

Descargas:

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies